Ana içeriğe atla

Taşınmaz malikleri tapularında bulunan 2942. Sayılı Kanun uyarınca konulan 7/b şerhinin anlamını bilmemekte ya da bu şerhin varlığından çok sonradan haberdar olmaktadır.  

Peki nedir bu 7/b şerhi?

Kamulaştırma yapacak idare, kamulaştırma kararının alınmasının ardında bu kararın “tapuya işlenmesi” için tapu müdürlüğüne bildirimde bulunur. İdarelerin bu bildirimde bulunma sebebi

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenmiştir.

Kamulaştırma Kanunu 7. Maddesinin ilgili bendi;

“İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/4/2001 – 4650/2 md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir”  şeklindedir.

ŞERHİN AMACI

! Kamulaştırma Kanunu’ndaki bu şerhin amacı, kamulaştırma kararına aleniyet kazandırmak ve taşınmazı satın almak isteyen üçüncü kişilerin şerhten haberdar olmasını sağlamaktır.

Bir diğer yandan da şehrin konulmasıyla birlikte taşınmazın el değiştirmesi halinde kamulaştırmayı yapan idareye haber verilmek gerekmektedir.

7/B ŞERHİ TAŞINMAZIN SATILMASINA ENGEL MİDİR?

7/B şerhi taşınmazın satışına engel değildir. Zira, ilgili maddeye bakıldığında eğer satışa engel teşkil edecek bir şerh türü olsaydı; taşınmazın satılması halinde malik değişikliğinin ilgili idareye bildirilmesi yükümlülüğü Tapu Müdürlüklerine verilmezdi.  

Taşınmazın satılmasının yanı sıra mülkiyeti sınırlayıcı ayni hak da tesis edilebilir, yani ipotek konulabilir, rehin verilebilir.

7/B ŞERHİ NASIL KALDIRILIR?

Şerhin konulmasından itibaren altı ay içerisinde kamulaştırmayı yapacak idarenin, bedelin tespiti ve idare adına tescili için dava açması gerekmektedir. Nitekim, idare bedel tespit davası açmaz ve fiilen taşınmaza el atarsa vatandaşın kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası açma hakkı doğacaktır.

 İdare kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasını açtığını ilgili tapu müdürlüğüne bildirmelidir. Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açtığını bildirmezse şerhin tapu müdürlüğü tarafından kaldırılması gerekir. Şerhin kaldırılması için tapuda harç ödenmesine gerek yoktur.

Bir Cevap bırakın

Menüyü Kapat

Adres: Beştepe Mah. Yaşam Cad.
Neorama Plaza 13/65-66-68
Ankara/Türkiye

Tel: +90 (552) 522 30 60
E-Posta: info@ilkinovacik.com